Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3331/21-01-2021 Πρόσκληση με θέμα: «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.000.000 € και αφορά στην υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4430/2016. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων Κ.ΑΛ.Ο. επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000 € έως 100.000 €. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων είναι από 02/02/2021 και ώρα 13.00 έως και 22/04/2021 και ώρα 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Σ.Π.Α. .