Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Συμβούλιο της Ε.Ε. - Δελτίο Τύπου, 9 Οκτωβρίου 2023 - 12:00

Κοινωνική οικονομία: Το Συμβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές της

Σήμερα, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μια σύσταση για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις και ιδρύματα. Η κύρια κοινή αρχή τους είναι ότι δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, καθώς και στους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, έναντι του κέρδους. Η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίσης τονώνει τη δίκαιη και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή στα κράτη μέλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία, ένα ευνοϊκό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας.


Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, ιδίως όσον αφορά την εργασιακή και κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Και όμως υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στα κράτη μέλη μας και σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η κοινωνική οικονομία, προκειμένου να βελτιώσουμε τις απαντήσεις μας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Yolanda Díaz Perez, υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Ισπανίας


Πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη: η προστιθέμενη αξία της κοινωνικής οικονομίας

Στην πρώτη σύσταση του Συμβουλίου για την κοινωνική οικονομία, συνιστάται στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στα εξής:

  • διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως για ευάλωτες ή υποεκπροσωπούμενες ομάδες
  • προώθηση της κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας
  • τόνωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση
  • προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

Υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον για φορείς κοινωνικής οικονομίας

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και όχι απλώς στο κέρδος. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι συνήθως πιο δύσκολη για αυτούς από ό,τι για άλλες επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη σύσταση, η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και οι δημόσιες συμβάσεις, η αποτελεσματική χρήση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. 

Ιστορικό

Η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει 13,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, παρέχοντας θέσεις εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητας, προάγοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή, προωθώντας την κοινωνική καινοτομία και προάγοντας τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτά τα μέτρα υποστηρίζουν τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τους σχετικούς στόχους για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας.

Με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σήμερα, η σύσταση θα εγκριθεί επίσημα σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Μόλις εγκριθεί η πρόταση, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να υιοθετήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την κοινωνική οικονομία.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/09/social-economy-council-recommends-member-states-tap-its-full-potential/