Η Ένωση

Συντονισμός και παρακολούθηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Κρήτης

Έγγραφα Συμμετοχής

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Για την συμμετοχή στην Ένωση χρειάζονται τα ακόλουθα:

  • Απόφαση της Γενικής σας Συνέλευσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μέλους για το έτος 2020
  • Ταυτότητα του εκπροσώπου σας
  • Ποσό 70€, για τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης, κατάθεσης του Καταστατικού στην αρμόδια δικαστική αρχή, και λοιπά έξοδα οργάνωσης της Ιδρυτικής Συνέλευσης.
  • Σφραγίδα του φορέα σας, η οποία πρέπει να φέρει όλα τα στοιχεία σας, σύμφωνα με τον Κώδικα.

Σας ενημερώνουμε πως για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που δεν έχουν Πιστοποιητικού Μέλους για το έτος 2020, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μπορούν αντ' αυτού να προσκομίσουν αντίγραφο του Καταστατικού τους, θεωρημένο από το Μητρώο του αρμόδιου Υπουργείου, στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία του φορέα τους.

Επίσης, αντί της ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μπορούν να προσκομίσουν προς επίδειξη οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους (π.χ. Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο κ.α.).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  • 6947330245 (Παπαδάκης Κωνσταντίνος - AgroID Κοιν.Σ.Επ.)
  • 6973445755 (Τσουβαλάς Ιωάννης - Αμυλιάνθη Κοιν.Σ.Επ.).

Εκπρόσωπος Τύπου:

  • Κλώκας Κωνσταντίνος (Novelty Mind Games Κοιν.Σ.Επ.) - Τηλ. Επικοινωνίας 6937880733

Κατεβάστε το υπόδειγμα Απόφασης Γ.Σ. σε επεξεργάσιμη μορφή από εδώ