Η Ένωση

Συντονισμός και παρακολούθηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Κρήτης

Έγγραφα Συμμετοχής

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Για την συμμετοχή στην Ένωση χρειάζονται τα ακόλουθα:

  • Απόφαση της Γενικής σας Συνέλευσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μέλους* για το προηγούμενο έτος.
  • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα.
  • Οι αποφάσεις πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα σας, η οποία θα φέρει όλα τα στοιχεία σας, σύμφωνα με τον Κώδικα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που δεν έχουν Πιστοποιητικού Μέλους για το προηγούμενο έτος, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μπορούν αντ' αυτού να αποστείλουν απλό αντίγραφο του Καταστατικού τους, θεωρημένο από το Μητρώο του αρμόδιου Υπουργείου, στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία του φορέα τους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  • 6947330245 (Παπαδάκης Κωνσταντίνος - AgroID Κοιν.Σ.Επ.)
  • 6973445755 (Τσουβαλάς Ιωάννης - Αμυλιάνθη Κοιν.Σ.Επ.).

Εκπρόσωπος Τύπου:

  • Κλώκας Κωνσταντίνος (Novelty Mind Games Κοιν.Σ.Επ.) - Τηλ. Επικοινωνίας 6937880733

Κατεβάστε το υπόδειγμα Απόφασης Γ.Σ. σε επεξεργάσιμη μορφή από εδώ