Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Δημόσια Τοποθέτηση της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης - CretanS.C.ENT.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Ανταγωνιστικής Ευρώπης, το Οικοσύστημα Εγγύτητας και Κοινωνικής Οικονομίας, εντάχθηκε στα 14 Βιομηχανικά Οικοσυστήματα της Ε.Ε..

Ως Βιομηχανικό Οικοσύστημα, διασυνδεδεμένο με τα υπόλοιπα, μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή εκβιομηχάνιση και τη δημιουργία ηθικά αμοιβόμενων, συμπεριλιπτικών, νέων θέσεων εργασίας μέσα από βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Χρειάζεται συνδυασμός από στοχευμένες, συστημικές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και παρεμβάσεις, συνδιαμορφούμενες με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς εκπροσώπησής τους (representing stakeholders).

Έτσι, οι επιχειρήσεις και οι φορείς κοινωνικής οικονομίας μπορούν να δημιουργήσουν οικοσυστήματα βιώσιμης, ανθεκτικής, κοινωνικά και ψηφιακά καινοτόμου τοπικής ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, με άξονα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, με μία τοποκεντρική διάσταση, δημιουργούνται μέσω συνεργειών επαυξημένες αλυσίδες αξίας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στις εθνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες (ψυχοκοινωνική μέριμνα, ενέργεια, κυκλιή οικονομία, πράσινη, δίκαιη και ψηφιακή μετάβαση κ.α.).

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, με καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων περιφερειακών ανισοτήτων, όπως η έλλειψη παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που οδηγεί στην πληθυσμιακή αιμορραγία των περιαστικών και αγροτικών περιοχών (rural depopulation) και η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μέσω δράσεων συμπληρωματικότητας με τους εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς τομείς διοίκησης.

Δράσεις, όπως το Capacity Building δικαιούχων και ωφελούμενων, ο ολιστικός σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών με κοινωνικά επιχειρηματικό πρόσημο, η αναζωογόνηση της υπαίθρου και η υγιής σύμπραξη με φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι μερικοί από τους στόχους που επιδιώκουμε να πετύχουμε στην CretanSCENT, για την πολιτική συνοχής μέχρι και μετά το 2027.

Στην εκδήλωση, ο εκπρόσωπος της CretanS.C.ENT., κας Παπαδάκης Κωνσταντίνος, παρευρέθη ως μέλος του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. (FB) και έπειτα από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.