Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες
eetaa_synopsis

Δημοσιεύθηκε στις 26/01/2021 από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) νέος οδηγός με τίτλο: "Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)"

Πηγή: https://www.eetaa.gr/

Απόσπασμα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κοινωνική Οικονομία, από την εμφάνισή της και τη σύστασή της, ως ενώσεις και συνεταιρισμοί στην Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα, έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Αν και, όπως θα διαφανεί στη συνέχεια, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας και τα μοντέλα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, γίνεται γενικώς αποδεκτό ότι η αναπτυξιακή ώθηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η τοπική διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία (τον πυρήνα) της Κοινωνικής Επιχείρησης, όπως επίσης και ότι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι βασικό συστατικό του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και συνδέεται στενά με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» (ΕΟΚΕ, 2011).

Αυτή η διασύνδεση Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με το τοπικό επίπεδο, καθώς και οι διαμορφούμενες σχέσεις με την τοπική κοινωνία θέτουν άμεσα το ζήτημα της σχέση της με τον βασικό εκπρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Ολόκληρος ο οδηγός