Αποθετήριο Γνώσης και Ενημέρωσης

Επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο. και τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Παραδείγματα αξιοποίησης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων

Από το Δεκέμβριο του 2014 η χώρα διαθέτει εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα που συγκροτούν το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της δραστικής μείωσης των εθνικών πόρων για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών, κοινωνικών και επενδυτικών αναγκών των δήμων, οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 φαίνεται πως στο ορατό μέλλον θα είναι μια από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης των κοινωνικών προγραμμάτων και των αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων των δήμων.

Aυτός είναι ο λόγος που η νέα Διοίκηση της ΚΕΔΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου στο νέο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ να συμπεριληφθεί ειδικό πρόγραμμα ύψους 2 δις ευρώ, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων και δράσεων, με φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ. Συγχρόνως, στην παρούσα φάση, όλοι οι δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν την πρόκληση, αφενός της προσαρμογής των δομών και των πολιτικών τους στις νέες αρχές, κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και σύγχρονες κατευθύνσεις της νέας πολιτικής συνοχής. Αφετέρου, της έγκαιρης και τεκμηριωμένης υιοθέτησης τοπικών στρατηγικών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών τους, ώστε να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα και τα νέα «χωρικά εργαλεία», όπως τα ΤΑΠΤΟΚ («Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»), οι ΟΧΕ («Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις») και οι στρατηγικές ΒΑΑ («Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»).

Η προστιθέμενη αξία της παρούσας έκδοσης «Οδηγός Καλών Πρακτικών. Παραδείγματα αξιοποίησης πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων» έγκειται στην επιχειρησιακή και λειτουργική σύνδεση του ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοδότησης δράσεων «Κοινωνικής Καινοτομίας» και πρωτοβουλιών «Ολοκληρωμένης Εδαφικής Προσέγγισης», με την προετοιμασία των Δήμων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά και την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ όπως αυτά συντάσσονται κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ 3463/06 και του Ν.3852/10. Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικείωση και αξιοποίηση της σχετικής ευρωπαϊκής εμπειρίας –από την πλευρά των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών της αυτοδιοίκησης– προκειμένου οι Δήμοι της χώρας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αυξημένες απαιτήσεις για άσκηση πολιτικών «κρίσης» όπως: η στήριξη της απασχόλησης, η κοινωνική μέριμνα, η πρόνοια, η στήριξη ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών ομάδων, η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις, κ.α.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα σύγχρονο «εργαλείο» για τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, προϊόν της αποτελεσματικής συνεργασίας της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ, με στόχο την προσφορά ουσιαστικής και υψηλού επιπέδου επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Δήμων της χώρας.

Κατεβάστε τον Οδηγό